13.05.2021
13.05.2021 Javna dražba

 

Številka: D_2464
Datum: 13.05.2021

 

OBVESTILO

 

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), v zvezi s 33. členom istega zakona in v skladu s 6. In 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Gasilska brigada Maribor objavlja III. javno dražbo za prodajo premičnega premoženja – gasilsko vozilo), ki bo dne 04.06.2021 ob 09:00 uri v učilnici zavoda, na naslovu Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, in sicer:

 

1. Naziv in sedež organizatorja; Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor

2. Vrsta pravnega posla: Javna dražba premičnega premoženja

3. Predmet javne dražbe:

 • Gasilsko vozilo: Iveco 260E42P (BRONTO SKYLIFT)
 • št.: Neregistrirano
 • Moč motorja: 309 kW
 • Prostornina: 13.798 ccm
 • Vrsta motorja: D Dizel
 • Prva registracija: 09.07.1999
 • Masa vozila: 25.835 kg
 • Skupna masa: 26.000 kg
 • Prevoženi km: 13.300 km

Pogoji prodaje:

Omenjeno gasilsko vozilo se prodaja na III. javni dražbi. Ker gasilsko vozilo ni bilo prodano na predhodnih dveh javnih dražbah, prodajalec na tej javni dražbi zato znižuje ceno vozila, skladno z zakonskimi določbami o znižanju kupnine.

Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku po sistemu videno kupljeno.

Gasilsko vozilo se prodaja v celoti le pod pogojem, da je kupec gasilsko društvo oziroma, da je namenjeno prodaji gasilskemu društvu, drugače se vozilo prodaja brez gasilske opreme, sistema zvez, signalne modre luči in signalne zvočne naprave.

 

4. Višina kupnine:

Izklicna cena za gasilsko vozilo:

 • Znaša: 28.000,00 EUR brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 1.000,00 EUR.

Kupnina mora biti plačana v roku 7 dni od začetka javne dražbe, torej do vključno 10.06.2021. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen za plačilo, je bistvena sestavina pravnega posla – prodaje.

Varščino v višini:

 • 10.000,00 EUR,

je potrebno vplačati na TRR prodajalca pri UJP Slovenska Bistrica, št. SI 56 012706030194777, do vključno 02.06.2021. K licitaciji lahko pristopijo le osebe (pravne ali fizične), ki bodo vplačale varščino v navedenem roku.

Vplačana varščina bo v roku 8 dni vrnjena dražitelju, ki ne bo uspešen na dražbi.

Kupcu se vplačana varščina všteje v kupnino.

Na licitiranem predmetu ni predkupne pravice.

Ogled licitiranega predmeta – gasilskega vozila je možen dne 04.06.2021, med 07:30 in 08:30 uro, na naslovu prodajalca, kjer se interesenti lahko seznanijo z ostalimi podrobnostmi licitiranih predmetov.

Prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo o prodaji – nakupu licitiranega predmeta v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine.

 

Direktor:

Aleš Ciringer, mag.

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor